Proprietarii şi potenţialii clienţi trebuie să îşi pună pe agendă data de 20 iulie 2013, ca dată de intrare în vigoare a legii apărute în Monitorul Oficial nr. 283 din 20 mai 2013, de când fiecare proprietar va fi obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificatul energetic, altfel contractele de vânzare-cumpărare sau închiriere fiind supuse nulităţii relative, potrivit prevederilor Codului civil. Art. 13. "Eficienţa energetică a început să fie un punct important adus în discuţie de către potenţialii chiriaşi şi cumpărători de spaţii de birouri, în contextul atenţiei speciale acordate în ultimii trei ani cheltuielilor de mentenanţă ale clădirii şi optimizării acestora. De la începutul anului şi până în prezent circa 20% din clienţii noştri au ales clădiri de birouri eficiente energetic, bine izolate”, declară Alexandru Petrescu, Managing Partner al ESOP Consulting l CORFAC International.

CE PREVEDE NOUA LEGE

Legea nr. 159/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 283 din 20 mai 2013

17. Dupa articolul 13 se introduc trei noi articole, articolele 131 - 133, cu următorul cuprins: „Art. 131. -
(1) Pentru clădirile sau unităţile de clădire care se vând sau se închiriază, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificat, astfel încât acesta să ia cunoştinta despre performanţa energetică a clădirii/unitaţii de clădire pe care urmează să o cumpere/închirieze, dupaă caz
(2) La incheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligaţia de a transmite certificatul, în original, noului proprietar
(3) La data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligaţia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va rămâne în posesia proprietarului
(4) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără respectarea prevederilor alin. (1) sunt supuse nulităţii relative, potrivit prevederilor Codului civil. Art. 132. -
(1) Pentru clădirile care se construiesc, certificatul se elaborează prin grija investitorului/proprietarului/administratorului, este prezentat de către acesta, în original, comisiei întrunite în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor, se anexează, în copie, la procesul-verbal de recepţie şi constituie parte componentă a cărţii tehnice a construcţiei
(2) Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor şi neînsoţit de copia de pe certificat este nul de drept
(3) Prin excepţie de la prevederile art. 13 si 131, în cazul clădirilor care se vând înainte de efectuarea recepţiei la terminarea lucrarilor, investitorul/proprietarul/administratorul pune la dispoziţia cumpărătorului date/informaţii în vederea evaluării performanţei energetice a clădirii/unităţii de clădire, cuprinse în documentaţia tehnică a acesteia, urmând ca la recepţia la terminarea lucrărilor să se aplice prevederile alin. (1). Art. 133. - In scopul informării potenţialilor cumpărători sau chiriaşi, investitorul/proprietarul/administratorul clădirii/unităţii de clădire prevăzute la art. 7 alin. (1) va preciza în anunţurile de vânzare sau închiriere a acestora informaţii din certificat cu privire la indicatorii de performanţă prevăzuţi la art. 5.”
...
29. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare va avea următorul cuprins: „Prezenta lege transpune integral in legislaţia naţională prevederile Directivei nr. 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 153 din 18 iunie 2010.”
Art. V. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În portofoliu ESOP Consulting se numără numeroase clădiri certificate premium din punct de vedere energetic, unele chiar declarate clădiri verzi la standarde internaţionale, printre acestea aflându-se Sky Tower, West Gate, Arion Green, Crystal Tower, Euro Tower, Europa House, Evocasa Selecta, Magheru One, Olympia Tower, River View Plaza şi Victoria Center.

Iar în ceea ce priveşte domeniul rezidenţial, proiectul APARTAMENTE Rădăcini, aflat tot în portofoliul ESOP, este certificat în clasa energetică A. Preţurile pornesc de la 57.000 euro, cu tot cu TVA, pentru apartamente de două camere.