Desi indeplinirea criteriilor nomi­nale de adoptare a monedei unice este  indis­pensabila pentru ca un stat sa pri­measca bile­tul de intrare in zona euro, conver­gen­ta reala este cea asupra careia statul can­di­dat trebuie sa-si concentreze eforturile in egala masura, pentru a be­ne­ficia de avan­tajele aderarii. Con­ver­gen­ta reala pre­supune diminuarea de­calajelor dintre tari cu privire la ni­velul productivitatii si cel al pre­tu­rilor, iar adoptarea monedei unice doar ca ur­mare a indeplinirii nominale a cri­te­riilor de la Maastricht se poate dovedi pe­­riculoasa.

Criza financiara interna­tio­na­la a re­le­vat faptul ca economiile cele mai pu­ter­nic afectate din zona euro au fost cele care aveau probleme structurale si de pro­duc­ti­vitate.

Pe fondul pro­ble­me­lor struc­tu­ra­le, statele in cauza au inregis­trat o sca­de­re puternica a com­pe­ti­ti­vi­tatii, ceea ce ulte­rior a condus la o inrautatire dra­ma­tica a finantelor lor publice. Pro­ce­sul de ajun­ge­re din urma (catching-up) este con­di­tionat de mana­gementul pro­ce­se­lor de con­vergenta nominala si con­ver­genta reala.

Desi Tratatul de la Maastricht nu men­ti­oneaza criterii de convergenta reala, aceasta poate fi sintetizata printr-o serie de in­dicatori cum ar fi gradul de deschidere al economiei, ponderea comertului cu ta­ri­le membre in totalul comertului ex­te­ri­or, structura eco­no­miei pe ramurile sale principale si PIB-ul pe cap de locuitor, calculate avand in vedere paritatea puterii de cumparare.

Puteti afla mai multe des­pre banc­no­tele si monedele euro vizitand Expozitia Euro, deschisa de luni pana vineri, intre orele 8.00-18.00, la Sucursala Muni­cipiului Bucuresti a Bancii Nationale a Romaniei.