Soldul final al investitiilor straine directe (ISD) realizate in Romania anul trecut a fost de 48,8 miliarde de euro, cu 14% mai mare fata de 2007, potrivit datelor prezentate de BNR. Iar pierderea neta a investitorilor straini directi este de 392 de milioane de euro in 2008, daca se aplica metodologia internationala de determinare a profitului reinvestit. Primele cinci tari clasate dupa ponderea detinuta in soldul ISD in 2008 sunt Austria, Olanda, Germania, Franta si Italia.

Intrarile nete de investitii straine di­rec­te in anul 2008 au inregistrat un nivel de 9,5 miliarde euro, potrivit statisticilor Bancii Nationale a Ro­ma­niei (BNR). Din­tre acestea, 4,87 miliarde euro, respectiv 51,3%, sunt reprezentate de participatiile nete ale investitorilor straini directi la ca­pitalul social al in­treprinderilor investitie straina directa in Romania. Iar creditul net primit de catre intreprinderile in­ves­titie straina directa de la investitorii straini directi, inclusiv din cadrul grupului, se ridica la valoarea de 4,62 miliarde euro, respectiv 48,7% din fluxul net de ISD. Participatiile nete re­zulta din dimi­nu­area participa­tiilor in va­loare de 5,27 mi­liarde euro cu pier­derea neta, in suma de 392 de mi­lioane de euro.

Iar pier­derea ne­ta a rezultat din diminuarea profi­tului net al intre­prin­derilor investitie stra­i­na direc­ta in anul 2008, in valoare de 6,41 miliar­de euro, cu 2,7 miliarde euro dividende repar­tizate in anul 2008 si cu pierderile intre­prin­derilor investitie straina directa din anul 2008 in valoare de 4,11 miliarde euro. Calculele sunt efectuate in confor­mitate cu meto­dologia internationala de de­terminare a profitului reinvestit de in­tre­prinderile ISD.

Soldul final al ISD realizate in Roma­nia in 2008 a fost de 48,8 miliarde euro, cu 14% mai mare fata de 2007, potrivit datelor pre­zen­tate de BNR. Participatiile la capitalul social, inclusiv profitul rein­vestit, al intreprinderilor investitie strai­na directa, erau la sfarsitul anului 2008 in valoare de 34,89 miliarde euro, adica 71,5% din soldul final al ISD, nivel cu 10% mai mare decat in anul 2007.

Iar creditul net total primit de catre acestea de la investitorii straini directi, inclusiv din cadrul grupului, a inregistrat nivelul de 13,91 miliarde euro, care reprezinta 28,5% din soldul final al ISD si este cu 23%  superior nivelului din anul pre­cedent. Cre­ditul net cuprinde atat creditele pe termen mediu si lung, cat si pe cele pe termen scurt acordate de catre inves­titorii straini intreprinderilor lor din Ro­mania, atat direct, cat si prin inter­mediul altor firme nerezidente, membre ale grupului.
Veniturile nete, in scadere

Veniturile nete obtinute de catre investitorii straini directi in anul 2008 au insumat 2,94 miliarde euro, ceea ce reprezinta o diminuare cu 32,5% in ra­port cu anul 2007. Dintre acestea, 2,3 mi­liarde euro, respectiv 78,4%, reprezinta veni­tu­rile nete din participatii la capital. Prin di­mi­nuarea veniturilor nete ISD din par­ticipatii la capital cu valoarea di­vi­den­delor repartizate in anul 2008 in­ves­ti­torilor straini directi, in suma de 2,7 miliarde euro, rezulta o pierdere neta pe ansamblul ISD in valoare de 392 de milioane de euro, calculata conform metodologiei internationale de deter­mi­na­re a profitului reinvestit.

Primele cinci tari clasate dupa ponderea detinuta in soldul ISD la 31 decembrie 2008 sunt Austria, Olanda, Germania, Franta si Italia, care a devansat Grecia, compa­rativ cu 2007. Astfel, Austria detinea 18,8% din soldul ISD la sfarsitul anului 2008, pondere in scadere de la 21,4% in 2007. Olanda, la randul sau, avea o pon­dere de 17,2% din ISD la finele anului trecut, in cres­tere de la 16,3% in 2007. Germania, Franta si Italia au avut ponderi de 15,4%, 8,8% si respectiv 7,3% din totalul ISD in Romania in 2008.

Din punctul de vedere al orientarii investitorilor straini spre ramuri econo­mice, ISD s-au localizat cu precadere in industria prelucratoare, care ocupa o pon­dere de 31,3% din total. In cadrul aces­teia, cele mai atractive pentru ISD au fost me­ta­lurgia, cu 6,9%, industria ali­mentara, a bauturilor si a tutunului, cu  4,6%, pre­lu­cra­rea titeiului, produse chimi­ce, cauciuc si mase plastice, cu 4,3%, res­pectiv in­dus­tria mijloacelor de transport, cu 4%. Se poate observa o pondere inca redusa fata de potential a unor domenii cum ar fi industria textila, a confectiilor si pielariei, cu numai 1,6%.

Alte activitati care au atras importante investitii straine directe sunt intermedierile financiare si asigurarile, care cuprind activitatea ban­cara, a institutiilor financiare nebancare si de asigurari si care reprezinta 20,5% din totalul ISD. Iar constructiile si tranzactiile imobiliare au o pondere de 12,6%, co­mertul - 12,4%, tehnologia informatiei si comunicatiile - 6,7 %.

Bucuresti - Ilfov, tinta preferata


Din punct de vedere teritorial se ob­serva orientarea cu precadere a ISD spre re­giunea Bucuresti-Ilfov, cu o pondere de 62,7%, alte regiuni de dezvoltare be­ne­ficiare de ISD fiind regiunea Cen­tru cu 8,5%, regiunea Sud-Est cu 7,3%, regiunea Sud cu 7% si regiunea Vest cu 5,4%. Regiunea Nord-Est este cea mai putin atractiva pentru investitorii straini, aici in­registrandu-se numai 2,3% din investitia straina directa. La aceasta situatie con­tri­bu­ie si existenta unor companii de talie mare care au pierderi importante.

La ana­liza dispersiei teritoriale a ISD trebuie avut in vedere si faptul ca cercetarea sta­tis­tica a localizat ISD dupa sediul social al intreprinderilor investitie straina directa, ceea ce nu corespunde intotdeauna cu lo­cul de desfasurare a activitatii economice.