Este un lucru dovedit ca banii com­paniilor de stat sunt pra­duiti prin fel si fel de consilii de administratie, prin licitatii ferite de ochii lumii si mai ales prin externalizarea serviciilor catre clientela politicului. Asa se face ca la stat nu mai ramane nicio activitate aducatoare de profit, iar ilustrii guvernanti compenseaza prin impozitele si taxele percepute persoanelor fizice. Cel mai recent caz este cel al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, mai cunoscuta sub denumirea de ISCIR, ale carei activitati aducatoare de profit au fost transferate in mediul privat pe ultima suta de metri a  ministrului Adriean Videanu.

Altadata o institutie importanta in economia romaneasca tocmai pentru responsabilitatea majora pe care o are in dome­niul functionarii instalatiilor, ISCIR a ajuns o umbra ce nu mai sperie pe nimeni, cu o mana de inspectori con­cen­trati in structura centrala din Bu­curesti. Cum s-a ajuns la acest lucru? Foar­te simplu. Pe data de 18 august guver­nul a publicat Ordonanta 22 prin care trecea activitatile de autorizare ale ISCIR in sarcina unei companii private sub denumirea de CNCIR SA. Justifi­ca­rea specialistilor de la Ministerul Eco­no­miei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA) este banala. Cert este ca din punct de vedere legal Inspectia de Stat pen­tru Controlul Cazanelor, Reci­pien­telor sub Presiune si Instalatiilor de Ridi­cat - ISCIR  este organul de specialitate al administratiei publice centrale ce asi­gura, in numele statului, masurile ce pri­vesc siguranta in functionare a insta­latiilor/echipamentelor, in principal, prin exercitarea functiei de reglementare si de autoritate in domeniu; contraventiile si sanctiunile aplicabile in cazul neres­pectarii prevederilor legale.

Justificare in interes strategic national


Aceste activitati vor fi separate dupa cum explica MECMA, iar in consecinta modificarile ar avea urmatorul efect:  „limitarea competentei ISCIR la asigu­ra­rea functionarii in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat, aparatelor consumatoare de combustibil si componentelor acestora, altele decat cele din cadrul obiectivelor nucleare; asigurarea unui cadru de orga­nizare si functionare favorabil exerci­tarii, pe deplin, de catre Comisia Natio­nala pentru Controlul Activitatilor Nu­cleare - CNCAN a sarcinilor ce-i revin in cali­tate de autoritate nationala com­pe­tenta in domeniul nuclear, prin pre­lua­rea sarcinilor tehnice aflate in prezent in responsabilitatea ISCIR, cu exceptia celor ce privesc elaborarea prescriptiilor tehnice in aplicarea prevederilor art. 36 din Legea nr. 111/1996. Externalizarea acti­vitatilor ISCIR ce privesc verificarile teh­nice in utilizare si incredintarea aces­tora unei Companii Nationale (CNCIR), infiintata prin reorganizarea ISCIR, ca societate comerciala cu unic actionar statul roman, stabilita a fi de interes strategic national, dat fiind riscul ridicat pe care-l prezinta in exploatare instala­tiile/echipamentele ce fac obiectul Legii nr. 64/2008. Eliminarea autorizarilor de functionare la instalatii/echipamente pentru repunere in functiune dupa reparari, revizii si/sau operatiuni de intretinere; eliminarea cerintei de im­plicare a unor „experti ISCIR”- per­soane autorizate de catre ISCIR - in anchetarea cau­zelor producerii unui accident si im­plicit renuntarea la cerinta de autorizare a acestora, in domeniul expertizei teh­nice judiciare si extrajudiciare existand legislatie speciala;  completarea defini­tiilor cu definirea intelesului termenilor „verificare tehnica” si „verificare teh­ni­ca in utilizare”, folositi in cuprinsul legii, arata in nota de fundamentare MECMA.

Adevaratul interes national


In realitate, interesul era de a se extra­ge o activitate profitabila din me­diul bugetar si transferul acesteia in zona privata. Astfel, personalul nu mai este vizat de limitarile salariale in cali­tate de functionari publici, iar infiin­tarea unei noi companii permite o serie de alte avantaje pe care le are o societate pe actiuni in fata unei institutii de stat. Bineinteles de la constituirea de consilii de administratii de cenzori, pana la raportarea de profituri care atrag de la sine bonusuri financiare consistente con­ducatorilor. De asemenea, noua struc­tura va absorbi angajati care in mod normal nu puteau fi angajati de ISCIR. Pe scurt, avantajele companiei sunt date de libertatea de miscare in ori­ce va intreprinde aceasta pe linia achi­zitiilor, avizarilor, dar mai ales pre­ga­tirea acestei institutii pentru priva­tizare. In forma actuala, ISCIR era o struc­tura greoaie de stat a carei pri­vatizare era greu de realizat. In noua for­ma, CNCIR a atras deja interesul mai mul­tor com­panii, ultima interesata fiind o firma austriaca. Potrivit surselor noas­tre de la MECMA, si celebra TUV Rheinhald din Ger­mania s-a aratat interesata de prelua­rea activitatii chiar daca este prezenta cu reprezentanta proprie in Romania.

CNCAN ia nuclearele


Nu toate activitatile vor trece la noua socie­tate, ci activitatile din domeniul nu­clear vor trece la Comisia Nationala de Con­trol a Activitatilor Nucleare (CNCAN). Noua companie va detine astfel pozitia de monopol in domeniul avizelor din Roma­nia, aspect la care specialistii spun ca se doreste ca reactia Consiliului Con­cu­rentei sa fie de a nu da aviz favorabil toc­mai pentru a se ajunge la exter­na­lizarea catre diverse companii a acestor servicii de avizare.

Potrivit MECMA, tari­fele pentru serviciile de verificare teh­nica in utili­zare prestate de catre CNCIR SA, datorita pozitiei de monopol, se vor stabili prin hotarare de catre guvern, cu avizul Consiliului Concurentei. „Dato­rita nive­lului ridicat al riscului pe care-l prezinta in exploatare instala­tiile/echi­pamentele din domeniul reglementat de Legea nr. 64/2008, activitatea de veri­ficare tehnica in utilizare, aflata in pre­zent in respon­sabilitatea exclusiva a ISCIR, se va asi­gura in mod exclusiv de catre CNCIR SA. Masura nu va distor­siona piata si implicit nu va aduce atin­gere activi­ta­tilor ce se realizeaza in pre­zent in regim autorizat, in baza legii. 

Se apreciaza ca noile masuri vor con­duce la imbunatatirea calitatii serviciilor in acest domeniu prin efectuarea veri­ficarilor tehnice in utilizare de catre o alta entitate decat cea de reglementare, reducerea eforturilor financiare ale ope­ratorilor economici, simplificarea proce­durilor administrative ale ISCIR”, arata MECMA.

Achizitii redirectionate la compania privata


In ultimul an, bunastarea de la ISCIR a fost exploatata la maximum de condu­cerea exercitata de Mircea Vasile Ze­­grean, in treacat fie spus, fratele ce­le­­­brului pre­sedinte al Curtii Consti­tu­tionale, Au­gustin Zegrean, care a cum­parat lap­topuri si licente de peste juma­tate de mili­on de lei de la firma Global Systems Communications SRL. ISCIR a mai inves­tit in „servicii de asis­tenta tehnica pentru utilizare program informatic pen­tru angajarea, lichidarea si ordo­nan­tarea la plata a cheltuielilor si de ela­borare a raportarilor la ordona­torul prin­cipal de credite precum si efec­tuarea unor actualizari ale programului in care prestatorul sa fie autorul pro­gramului informatic” inca 17.000 de lei bani care au mers la societatea Omni­da­ta SRL prin incredintare directa.

Despre achizitiile fara noima in sediul institutiei si in cele ale inspectiilor teritoriale vom reveni intr-un numar viitor.