În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 2.454 controale şi s-au aplicat amenzi în valoare de 2.160.800 de lei. Pentru muncă la negru valoarea amenzilor a fost de 1.740.000 de lei. 

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 1553 de controale şi s-au aplicat amenzi în valoare de 575.000 de lei. S-au constatat 2.414 deficienţe şi s-au aplicat 2.300 sancţiuni contravenţionale. La şapte angajatori s-a dispus oprirea din funcţiune a echipamentelor de muncă pentru că exista pericol iminent de accidentare.

Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 20 de evenimente care, în urma cercetărilor vor fi încadrate sau nu, ca fiind accidente de muncă.

Principalele abateri constatate în cadrul controalelor au fost: primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, în fişa postului nu s-au stabilit atribuţiile corespunzătoare pentru toţi salariaţii, contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului, nu au fost duse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare, primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa certificatului medical, concediile de odihnă neefectuate în perioada
lucrată nu s-au compensat în bani, nu s-a făcut dovada achitării drepturilor salariale către salariaţi.

Alte abateri descoperite in timpul controalelor au fost: regulamentul intern nu conţinea dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare a activităţii profesională a salariaţilor, registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstra la sediul societăţii, lipsea dovada instruirii periodice a lucrătorilor, activitatea de securitate a muncii la nivelul unităţilor era organizată necorespunzător, riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională nu erau evaluate, activitatea la locul de muncă se desfăşura fără efectuarea examenul medical la angajare sau periodic.