"În data de 27 ianuarie 2016, conducerea Albalact S.A.(...) a fost informată de către următorii acţionari ai săi: Raul Ciurtin, Lorena Beatrice Ciurtin, Crisware Holdings Limited, Croniar Holdings Limited şi RC2 (Cyprus) Limited (Acţionarii Vânzători) cu privire la următoarele: Lactalis a încheiat un contract cu Acţionarii Vânzători care deţin cumulat 70,3% din capitalul social al Albalact - unul dintre liderii pieţei de lactate din România - având drept obiect dobândirea tuturor acţiunilor deţinute de Acţionarii Vânzători", se menţionează într-un comunicat al companiei, citat de agerpres.

Acest contract prevede condiţii precedente uzuale de finalizare a tranzacţiei, incluzând, dar fără a se limita la, aprobarea Consiliului Concurenţei din România şi lipsa oricărei schimbări negative semnificative, astfel cum a fost agreat contractual de către părţi.

Sub rezerva îndeplinirii acestor condiţii precedente, Lactalis intenţionează să iniţieze o ofertă publică de preluare voluntară, având drept obiect 100% din acţiunile deţinute de acţionarii Albalact, primind angajamente ferme din partea Acţionarilor Vânzători de a subscrie toate acţiunile pe care le deţin în oferta de preluare.

"Preţul pe acţiune va fi determinat prin deducerea din suma de 407,3 milioane lei a datoriei nete ajustate, definită contractual, prin referinţă la ultima zi a lunii imediat anterioare lunii în care condiţiile precedente au fost îndeplinite (datoria netă ajustată include datoria financiară minus numerar şi echivalente în numerar, precum şi provizioane şi alte elemente similare datoriilor şi orice prejudiciu suferit de Albalact în afara cursului obişnuit al activităţii, ajustări rezultate din normalizarea capitalului circulant net, astfel cum s-a agreat între Acţionarii Vânzători şi Lactalis) împărţită la un număr de 636.366.282 acţiuni (determinat ca numărul total de 652.708.867 de acţiuni minus acţiunile proprii cu excepţia celor scadente în cadrul Programului de Remunerare a Angajaţilor)", se arată în comunicat.

Reprezentanţii companiei au adăugat că preţul final pe acţiune în cadrul ofertei publice de preluare va fi calculat numai după îndeplinirea condiţiilor precedente, cu puţin timp înainte de depunerea documentaţiei aferente ofertei de preluare. Iniţierea ofertei de preluare şi preţul din oferta de preluare sunt supuse în continuare obţinerii tuturor aprobărilor relevante din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară din România.

Exclusiv în scop exemplificativ şi în baza unei datorii nete ajustate de 118,2 milioane lei la data de 30 septembrie 2015, din formula de calcul ar reieşi un preţ per acţiune de 0,4543 lei. Preţul exemplificativ de 0,4543 lei/acţiune include o primă de aproximativ 37% la preţul de închidere de tranzacţionare pe Bursa de Valori Bucureşti la data de 27 ianuarie 2016. Acest calcul se bazează pe date financiare istorice ale Albalact şi nimeni nu îşi poate întemeia în niciun fel decizia de a investi sau orice altă decizie în legătură cu acţiunile Albalact pe un astfel de calcul.

"Având în vedere condiţiile precedente din contractul dintre Acţionarii Vânzători şi Lactalis şi cerinţa de a determina preţul la o dată ulterioară, nu există certitudine că acest contract va fi implementat sau că va fi implementat la preţul prevăzut în exemplul de mai sus", au subliniat reprezentanţii companiei.

Albalact - Alba Iulia este cea mai mare societate cu capital majoritar local în industria laptelui. Înfiinţată în 1971, Albalact a fost transformată în societate pe acţiuni în anul 1990 şi privatizată în 1999. Albalact are acţionariat majoritar român, iar acţiunile emise de Albalact sunt admise la tranzacţionare la categoria standard a Bursei de Valori Bucureşti. Albalact deţine 99,01% din acţiunile Rarăul Câmpulung Moldovenesc şi 100% din societatea de logistică Albalact Logistic SRL, având peste 1.000 angajaţi în toate cele trei entităţi.