Pe de alta parte, conform aceleeasi Strategii privind reducerea fenomenului de violenta, la nivelul fiecărei unități școlare va funcționa Comisia pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Mediul Școlar, a carei componența se va stabili prin decizia directorului institutiei, după discutare și aprobarea în cadrul consiliului de administrație.

Pentru analizarea și sancționarea abaterilor grave de la disciplina școlară ale elevilor, la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar din România se înființează comisia de disciplina pentru elevi care va fi formată din reprezentanți ai corpului profesoral, ai elevilor și ai părinților din respectiva unitate.

O altă comisie, formată din 3 sau 5 membri (un părinte, un cadru didactic și un reprezentant al elevilor sau doi părinți, două cadre didactice și un reprezentant al elevilor), se va ocupa de prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității care are ca scop printre altele combaterea discriminărilor și prevenirea fenomenului de segregare.

Proiectul mai prevede că beneficiarii primari ai educației au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film și la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituțiile publice.

Elevii și tinerii din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional autorizat/acreditat, care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora prin observație individuală, mustrare scrisă, retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională, eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași școală sau din altă unitate de învățământ preuniversitar, preavizul de exmatriculare, exmatricularea.

Preavizul de exmatriculare se întocmește, în scris, de către diriginte și director, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină cumulate pe un an școlar. Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învățământ preuniversitar în care acesta a fost înscris, până la sfârșitul anului școlar.

Părintele sau tutorele legal instituit care nu asigură școlarizarea elevului pe perioada învățământului obligatoriu poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei ori sau este obligat să presteze muncă în folosul comunității.